Úvodná stránka » obchodne podmienky

Všeobecné obchodné podmienkyI. Úvodné ustanovenie

    Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
   
    
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je :
    Ing. Tomáš Matějka

    Sadová 729
    67971 Lysice
   Česká republika
    IČ: 88332683
    DIC: CZ8411054553

    Korespondenčná adresa:
    Ing. Tomáš Matějka
    Sadová 729
    67971 Lysice
   Česká republika
    Tel: +420 777 770 608
    E-mail:info@futons.cz

II.a) Uzavretie kúpnej zmluvy

    Všetky objednávky, podané prostredníctvom elektronického obchodu, telefónu, alebo prostredníctvom emailovej objednávky, sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s platnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Údaje uvedené kupujúcim musia byť pravdivé a presné Formulár elektronickej objednávky, telefonickej komunikácie alebo emailovej objdnávky, vyplnený kupujúcim je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prijatia elektronickej objednávky alebo emailovej objednávky. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím. Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu uvedenú na objednávke respektvě vystavenej faktúre. Ak kupujúci nesplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť objednaný tovar, má predávajúci právo odmietnuť ďalšie objednávky tohto nakupujúceho. Vyplnením registračného formulára alebo objednávky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Tieto údaje smie použiť predávajúci len v rámci platných predpisov pre zaistenie administratívy a účtovníctva firmy.Prodávající je povinný doručiť objednaný tovar kupujúcemu. Pritom je povinný brať do úvahy dodatky, alebo odchýlky (veci uvedené v poznámke), ale len do tej miery, ak je to schopný zaistiť. Ak sa dodatok bude uberať smerom, ktorý predávajúci nebude schopný zaruřit, bude kupujúci okamžite informovaný a prípadne dohodnuté iné riešenie objednávky.

II.b) Platba

Tovar je možné uhradiť hneď niekoľkými spôsobmi:

platba bankovým prevodom (na špecifický bankový účet) 2000369667/2010 u Fio banky
dobierkou alebo bankovou kartou
pomocou go pay systému (transakcie v euro)III. Expedičná doba a dodacie podmienky


    Vami objednaný tovar Vám bude zaslaný prepravnou firmou Toptrans alebo Geis, českú poštou, popr. osobným rozvozom, kedy poštovné a balné hradí predávajúci. Rôzne tovar má rôznu dobu dodania. Niektoré tovar je na sklade, iné sa vyrába na zákazku alebo sa zadáva do výroby až po objednaní. Informujte sa na dodaciu lehotu. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať uhradenie vzniknutých nákladov a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a spísať škodovú udalosť V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky či iné poškodenie, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.


IV. Reklamácie

   

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom elektronického obchodu a predpismi platnými v SR pri uzavretí smlouvy.Prodávající zodpovedá za to, že dodaný tovar nemá vady. Ak dodá kazové tovar, tak má zákazník právo na výmenu alebo opravu.Není ak ani jedno z tohto možné, možno odstúpiť od zmluvy. Predávajúci môže poskztnout zľavu pri výskyte chyby. V prípade, že sa v záručnej dvojročnej dobe vyskytla vada, je nutné rozlíšiť medzi podstatným a nepodstatným porušením kúpnej zmluvy. V prvom prípade si zákazník môže vybrať, či chce tovar vymeniť, opraviť, úplne odstúpiť od zmluvy alebo zľavu. U nepodstatného porušenia zmluvy potom zákazník môže žiadať odstránenie chyby či zľavu, odstúpiť môže, len ak predajca odmietne poruchu odstrániť alebo to nestihne včas.
V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru

 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo pokiaľ
a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné požadovať od kupujúceho žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

Zásielky na dobierku nebudú preberané predávajúcim. Odporúča sa tovar poistiť. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar sa vráti priamo predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí v prípade ak predávajúci súhlasil, že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
(atypické rozmery matracov alebo iné farebné vyhotovenie matracov a poťahov ) predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

Od zmluvy je možné odstúpiť ak sa jedná o matrace a poťahy na matrace v rozmeroch, ktoré sú uvedené v našom e-shope a pokiaľ sú vyrobené základnej farbe – natural.

Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona..


VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, právo na zmenu ceny

    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,
- výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru.

V týchto prípadoch bude kupujúci neodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu vrátená späť. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na objednávke, tovar je dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia, než cena uvedená na objednávke, predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho.

VII. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších předpisů.Kupující súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo.Kupující súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej smlouvy.Kupující berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajích.Zpracováním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.Osobní údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným způsobem.Kupující potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajů.V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.Požádá ak kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.VIII. Záverečné ustanovenia

    Odovzdaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje cenu tovaru, podmienky dodávky a všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odovzdania objednávky, ako aj v deň odoslania objednaného tovaru. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odsek 1 obchodného zákonníka dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti platnými zákonmi Slovenskej republiky.

 


Obľúbené produkty

czech version english version


zľava na FUTONY
15 %
v eshope
život nie je len o peniazoch


DOPRAVA ZADARMO

po celé SK na všetko
+ možnosť doručenie po celej

DORUČENIE
skladový tovar 2 dni
 neskladový tovar 14 dní
KARUP aktuálne 2 týždne

 


SKLADOM
všetky základné rozmery futonov, shiatsu a tatami, postele a sofa z borovice
expedícia okamžite

 

SHOW-ROOM
miesto, kde môžete vyskúšať všetky typy futonov, tatami a BIB
Lysice - show roomKontakt

Ing. Tomáš Matějka
Sadová 729
67971 Lysice
0950507392

Obľúbené odkazy